بنام خداوند جان و خرد

کز این برتر اندیشه برنگذرد

پاسخگوی نوشته‌ها، خود نویسندگان هستند و

می‌‌تواند دیدگاه کنگره همبستگی ملی ایرانیان نباشد.