پشتیبانی مردمی

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

کنش‌های یک سازمان سیاسی بدون پشتیبانی هواداران‌اش ره به جایی‌ نمی برد
:با پشتیبانی‌های گونه گون خود ما را یاری کنید

مالی‌

آگاهی‌ رسانی (تبلیغاتی)

پخش سخن و کنش‌های ما


خواست و برنامه  ما : مبارزه برای براندازی از (راه) همبستگی ملی,

پرهیز از خشونت و نافرمانی مدنی ست.
پشتیبان ما باشید، آنچنانکه ما پشتیبان و همراه ملت بزرگ ایران هستیم.